தற்செயல் விடுப்பு, சிறப்பு தற்செயல் விடுப்பு, மகப்பேறு விடுப்பு, ஈட்டிய விடுப்பு, மருத்துவ விடுபபு மற்றும் இதர விடுப்புகள் (விடுப்பு விதிகள்) பற்றி அறிவோம்

Comments

Popular posts from this blog

10 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - முதல் திருப்புதல் தேர்வு - வினாக்களும் விடைகளும் - பிப்ரவரி 2022 /10TH TAMIL - FIRST REVISION - QUESTION & ANSWERS