தற்செயல் விடுப்பு, சிறப்பு தற்செயல் விடுப்பு, மகப்பேறு விடுப்பு, ஈட்டிய விடுப்பு, மருத்துவ விடுபபு மற்றும் இதர விடுப்புகள் (விடுப்பு விதிகள்) பற்றி அறிவோம்

Comments