(சமக்ர சிக்ஷா)பள்ளி செல்லா/இடைநின்ற மற்றும் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் குழந்தைகளை கண்டறிந்து பயிற்சியளித்து மீளப் பள்ளிகளில் சேர்த்தல் - பள்ளித் தலைமையாசிரியர்களுக்கு வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்

Comments