(சமக்ர சிக்ஷா)பள்ளி செல்லா/இடைநின்ற மற்றும் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் குழந்தைகளை கண்டறிந்து பயிற்சியளித்து மீளப் பள்ளிகளில் சேர்த்தல் - பள்ளித் தலைமையாசிரியர்களுக்கு வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்

Comments

Popular posts from this blog

10 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - முதல் திருப்புதல் தேர்வு - வினாக்களும் விடைகளும் - பிப்ரவரி 2022 /10TH TAMIL - FIRST REVISION - QUESTION & ANSWERS