தேர்வு நிலை சிறப்பு நிலை வழங்குவதற்கான கருத்துருக்கள் கொண்ட வரையறுத்த படிவம்

Comments

Popular posts from this blog

10 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - முதல் திருப்புதல் தேர்வு - வினாக்களும் விடைகளும் - பிப்ரவரி 2022 /10TH TAMIL - FIRST REVISION - QUESTION & ANSWERS