வாக்களிக்க வருபவரின் உடல்வெப்பநிலை அதிகமாக இருந்தால்?

Comments