உயர்கல்வித் துறையின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ள அனைத்து உயர் கல்வி நிறுவனங்களும் - ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்பட வேண்டும் - ஆணைகள் - வழங்கப்படுகின்றன.

Comments