பொது இடங்களில் முக கவசம் (MASK) இன்றி வரும் பொது மக்களுக்கு அபராதம் விதி்த்தல் மற்றும் அறிவுரைகள் வழங்குதல் - உதவி திட்ட இயக்குநர் அவர்களின் குறிப்பாணை

Comments