வேலைவாய்ப்பு |115 மருத்துவ அலுவலர்கள் சம்பளம் ரூ 60000 | 189 செவிலியர்கள் சம்பளம் ரூ 15000 ரூ 5000 கோவிட் மதிப்பூதியம் | நேர்காணல் நடைபெறும் நாள் 27.05.2021

Comments