அரபிக் கடலில் உருவான டவ் தே' புயல் - டவ் தே' புயல் என்றால் என்ன?!!!

Comments