இந்திய அரசு ஆயுஷ் (Ayush) அமைச்சகம் ஆயுஷ் துறையில் திறன் மேம்பாட்டிற்கான நிதி உதவி ( நிறுவனங்களுக்கு ரூ.3.00 லட்சம் வரை & மாணவர்களுக்கு ரூ.9000/-)

Comments