டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ் - சாஸ்த்ரா பல்கலை. இணைந்து தைவானில் வி.எல்.எஸ்.ஐ. டிசைன் எம்.டெக். படிப்பு

Comments