மின்னணு நூல்களை வாசிக்க உதவும் கருவி - பார்வை திறன் குறைபாடு உடைய : மாற்றுத் திறனாளி விண்ணப்பிக்கலாம் :

Comments