புதிய மாணவர் சேர்க்கையை EMIS ல் தினமும் பதிவு செய்தல் மற்றும் பள்ளியிலிருந்து விலகும் மாணவர்களுக்கு உடனே TC வழங்குதல் குறித்து SPD யின் செயல்முறைகள்.

Comments