திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தில் முறையாக பட்டம் பெற்றால் ‘மற்ற பல்கலைக்கழகங்களின் பட்டப்படிப்பை போல செல்லும்’ பதிவாளர் அறிவிப்பு

Comments