ஆசிரியர்களுக்கு இணைய வழியாக அடிப்படை கணினி பயன்படுத்துதல், EMIS, Hi-Tech Lab மற்றும் ICT ஆகியவற்றில் திறன் வளர் பயிற்சிக்கான கால அட்டவணை

Comments

Popular posts from this blog

10 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - முதல் திருப்புதல் தேர்வு - வினாக்களும் விடைகளும் - பிப்ரவரி 2022 /10TH TAMIL - FIRST REVISION - QUESTION & ANSWERS